Regulamin serwisu internetowego Adfree.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Właścicielem (zwany dalej Usługodawcą) serwisu internetowego (zwanym dalej Serwisem) dostępnego pod adresem www.adfree.pl jest Jakub Kosiński, Brzozy-Brzeziny 13, 05-220 Zielonka, +48 782 785 669

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 14.22.).

Użytkownik (zwany dalej Użytkownikiem) jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną nieposiadającą osobowości prawnej.

Do spraw które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pomocą serwisu internetowego.

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne ze zrozumieniem oraz pełną akceptacją Regulaminu w jego aktualnie brzmiącej wersji.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn. Usługodawca ma obowiązek poinformować użytkowników oraz odwiedzających serwisu o zmianie treści regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§2 Rejerstracja w serwisie

 

Rejerstracja w celu korzystania z usług oferujących przez Serwis jest możliwa po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejerstracyjnego dostępnego pod adresem https://www.adfree.pl/register.

W momencie rejerstracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych przez Usługodawcę w "Polityka Prywatności".

Zabronione jest tworzenie ogłoszeń które wskazują na:

 

§3 Tworzenie ogłoszenia

 

Utworzenie ogłoszenia jest możliwe po rejerstracji i aktywacji konta w Serwisie oraz po wypełnieniu formularza dodawania ogłoszenia dostępnego pod adresem https://www.adfree.pl/oferta/dodaj-oferte.

Każdy użytkownik tworzący ogłoszenie ma prawo dodania zdjęć w ograniczonej ilości oraz ograniczonych rozmiarach.

Ogłoszenie staje się widoczne dla innych Użytkowników serwisu po weryfikacji danych, zdjęć oraz treści przez Administratora Serwisu.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści, usunięcia zdjęć niezgodnych z Regulaminem Serwisu.

Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za treść redagowanych przez siebie Ogłoszeń. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany oświadcza, iż publikacja Ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich.

Każdy użytkownik może umieścić ogłoszenia w limitowanej ilości. Istnieje możliwość zwiększenia limitu dodawanych ogłoszeń po wysłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres mailowy kontakt@adfree.pl.

 

§4 Ogólne zasady korzystania z serwisu

 

Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany korzystać zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami społecznymi.

W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien posiadać urządzenie o odpowiednich właściwościach technicznych.

 

§5 Odpowiedzialność

 

Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy o świadczeniu usług

 

 

Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możę być złożone na podstawie formularza zdefiniowanego w załączniku nr 1.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

Polityka prywatności jest nieodłączną częścią Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

Jakub Kosiński,

Brzozy-Brzeziny 13

05-220 Zielonka

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 odstępuję od umowy …………........................................ zawartej dnia ............................................... za pośrednictwem serwisu Adfree.pl

 

Adres email używany przy korzystaniu z Serwisu:

 

Podpis